Home

Jämställdhetsplan lagkrav

Krav på jämställdhetsplanen Det är Diskrimineringslagen som anger att arbetsgivare årligen skriftligen ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är benämningen på det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder Jämställdhetsplan. 13 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året Krav på dokumentation har ersatt det tidigare kravet på jämställdhetsplaner (sedan 1 januari 2017). Syftet med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering En jämställdhetsplan eller plan för aktiva åtgärder är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.. I planen samlar ni de aktiviteter eller åtgärder ni ska göra Vilka företag måste göra en jämställdhetsplan? För företag med minst 25 anställda gäller att de måste upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.; För företag med mindre än 10 anställda krävs inte en jämställdhetsplan men företaget måste enligt lagen bedriva målinriktat jämställdhetsarbete.; För företag med mellan 11 och 24 anställda så.

Det finns inget krav på en sådan, till skillnad från kravet på en jämställdhetsplan för organisationer med 25 anställda eller fler (vid det senaste kalenderårsskiftet, se Diskrimineringslagen). Plan Att organisationen har en sådan är inget lagkrav Jämställdhetsplaner och förebyggande arbete, alla större företag behöver en jämställdhetsplan. Du som är arbetsgivare måste arbeta aktivt och målinriktat för att förhindra könsdiskriminering och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Du ska göra det i samverkan med de anställda (exempelvis genom facket) 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Lag (2014:958) Det finns inget krav på en sådan, till skillnad från kravet på en jämställdhetsplan för organisationer med 25 anställda eller fler (vid det senaste kalenderårsskiftet, se Diskrimineringslagen). Att organisationen har en sådan är inget lagkrav

Krav på jämställdhetsplanen - Jämställdhetsplan 202

Jämställdhetslag (1991:433) Svensk författningssamling

Har du svårt att komma igång med de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder? Checklistan hjälper dig steg för steg i processen med att undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera olika områden i din verksamhet. För vart och ett av de fyra stegen får du konkreta tips med åtgärder, frågor och. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 - 2018 4 (16) Syfte Grunden för förvaltningens arbete finns både i lagkrav vad gäller jämställdhetsplan men även i de uppdrag som finns i båd

Förebygga diskriminering på arbetsplatsen D

 1. ering på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen
 2. Tekniska Högskolans jämställdhetsplan löper 2016-2018, varefter den revideras. Tekniska Högskolans jämställdhetsarbete präglas generellt av: Att följa lagkrav, tillämpa föreskrifter från Arbetsmiljöverket och myndighetsriktlinjer när det gäller jämställdehetsfrågor
 3. eringslagen och Föräldraledighetslagen Diskri
 4. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet
 5. ering, Ombudsmannen mot diskri

Sköt ditt personalansvar snyggt. Med våra inspirerande HR-artiklar och enkla mallar. Vi på Edge vet att det kan vara svårt att veta vilka krav det finns på dig som arbetsgivare. Ta hjälp och inspireras av våra Insights om aktuella, HR-relaterade ämnen samt av våra guider, kundcase och enkla mallar för att göra arbetsplatsen trygg och säker för alla medarbetare Drogpolicy med ett handlingsprogram är inget lagkrav. Det finns inget krav på en sådan, till skillnad från kravet på en jämställdhetsplan för organisationer med 25 anställda eller fler (vid det senaste kalenderårsskiftet, se Diskrimineringslagen) Samma tidsintervall gäller för jämställdhetsplanen. Enligt 3 kap. 13 § diskrimineringslagen ska planen innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren jämställdhetsplan men har en bredare ansats och inkluderar ett förebyggande arbete med ak-tiva åtgärder utifrån fler diskrimineringsgrunder än kön. Främst inom hbt-området har under ning av lagkrav i åtgärder är integrerade i styr- och uppföljningsmekanismer. 2.1

Jämställdhetsplan - vad är det? - Jämställdhetsplan 202

Hej Stina, Precis som du skriver så finns det i kap. 3 i diskrimineringslagen (DL) fortfarande lagkrav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, även om just det uttryckliga kravet på jämställdhetsplan är borta jämställdhetsplan med aktiva åtgärder. Syftet var att bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Detta lagkrav har numera ersatts av ett krav på att arbeta systematiskt och löpande med bland annat jämställdhet. Arbetsgivaren har som ett led i detta upprättat en policy för jämställdhet samt riktlinje 2017 kom nya krav i lagen på jämställdhetsplanen; att den ska omfatta alla 7 diskrimineringsgrunder. Hur du vet vad lagen handlar om Diskrimineringslagen handlar om att det är förrbjudet att diskriminera människor inom olika områden som t.ex. i arbetslivet, i utbildningsväsendet, inom hälso- och sjukvården, och vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder Ja, vi vill att det ska vara lagkrav på minst 40 procent av vardera könet i börsbolagens styrelser. På det sättet kan vi höja kompetensnivån och motverka dagens ordning där män kvoterar.

Jämställdhetsplan - vad är det som gäller egentligen

Naturligtvis påverkar detta personalen. Fler sjukskrivningar, fler belastningsskador, fler stressrelaterade sjukdomar och fler konflikter och fall av kränkande behandling på arbetsplatserna. Arbetet med lönekartläggning och jämställdhetsplan ses fortfarande som mer eller mindre frivilligt av många företag, trots att det är ett lagkrav Fram till 2008 fanns det lagkrav att lönekartläggning och jämställdhetsplan skulle göras av arbetsgivare med fler än 10 anställda. Numera säger lagen att arbetsgivare med minst 25 anställda är skyldiga att göra lönekartläggning vart 3:e år. Likaså när det gäller att göra en jämställdhetsplan Att ha en jämställdhetsplan på stora arbetsplatser har varit ett lagkrav i tio år. Men varken Nacka eller Värmdö kommun har giltiga planer för att kunna behandla män och kvinnor lika. Jämo ser mycket allvarligt på lagbrotten

Så här skapar ni er egen jämställdhetspolic

Idag är det exempelvis i stor utsträckning upp till den enskilde arbetsgivaren att avgöra vad en jämställdhetsplan ska innehålla. Till dess tvingande lagkrav skapats anser SYLF att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och självmant utveckla sina befintliga jämställdhetsplaner till planer för lika rättigheter och möjligheter rade i arbetet med jämställdhetsplanen, men även verksamhetspla-nen eftersom att vi gör kopplingar mellan dessa två. Slutsats: Vår slutsats är att det inte är arbetet med att framställa planen i sig som leder till bättre jämställdhet utan att det är arbetet för att uppnå målen i planen som bidrar till utvecklingen Skyddskommittén har en viktig roll i systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommittén planerar, övervakar och följer upp skyddsarbetet på en övergripande nivå (se Målstyrning och ett exempel på arbetsår nedan). Utan planering och samordning av roller och uppgifter, blir arbetsmiljöarbete på större arbetsplatser ineffektivt - För leverantörer med mer än tio anställda gäller att denne ska inneha en jämställdhetsplan som uppfyller gällande lagkrav. Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främja jämställdhet i sitt uppdrag som om Region Skåne själv hade tillhandahållit tjänsten. För Vänsterpartiet . Jonas Pettersson . HN 2016-02-09 §

Jämställdhetsplan

 1. eringslagen
 2. ering på arbetsplatsen. Aktiva åtgärder omfattar samtliga diskri
 3. eringslagen.. 4 2 Region Skånes arbete går utöver lagkraven i 5.9 Jämställdhetsplan 3 kap. 13 § DiskrL som i Region Skåne ingår i denna övergripande handlingsplan..... 14 6 Uppföljning av nuvarande likabehandlingsplan.

Lönekartläggning - Ett lagkrav och för bolag med över tio anställda ska detta även dokumenteras. Likabehandlingsplan - Ersätter den gamla jämställdhetsplanen, där alla bolag ska kartlägga och följa upp samtliga sju diskrimineringsgrunder Lönekartläggningen ska också bifogas i företagets jämställdhetsplan - antingen i sin helhet eller sammanfattningsvis. Utöver de moraliska och etiska anledningarna så finns det även tydliga och tvingande lagkrav och regleringar som stipulerar krav på årlig lönekartläggning

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering D

 1. Vi utvecklar och säljer information och kunskap för byggande och förvaltning. Sveriges största utbud av bygglitteratur och AMA finns i vår bokhandel
 2. - Jämställdhetsplanen har inget medborgarperspektiv, det visar att man från majoritetens håll bara ser det här som en personalfråga och ett lagkrav. Därför har jag flaggat i arbetsutskottet för att jag inte deltar i beslutet
 3. ska energianvändningen. Vi köper också utsläppsrätter som används för att finansiera miljöprojekt och vårt CO²-utsläpp blir årligen granskat och verifierat av tredje part. Transporter, som till största del sker med lastbil, optimeras båd

Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyller gällande lagkrav. Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främja jämställdhet i sitt uppdrag som om kommunen själv hade tillhandahållit tjänsten. Miljö Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- oc En skyddsrond är en av flera metoder för att undersöka arbetsmiljön. Det bör enligt arbetsmiljöförordningen 7 § genomföras regelbundet för att upprätthålla en kontinuerlig tillsyn.. Syfte Skyddsronden kan uppfylla fyra grundläggande funktioner Välkommen till HR Flex AB! HR Flex erbjuder HR-relaterade tjänster till små och medelstora företag i Öresundsregionen. HR Flex är din personalavdelning

personalen att förstå att jämställdhetsplanen är till för dem. Detta bottnar sig i att företagen ofta bara tagit till sig att det är ett lagkrav att utforma en jämställdhetsplan men ej förstått syftet med den (Glans, 2008). Vi vill med studien kartlägga hur begreppet jämställdhet kan påverka kunskap, attityd och beteende I enlighet med lagen ska det upprättas en jämställdhetsplan som sedan ska följas upp var tredje år. I planen ska det finnas med mätbara mål och aktiva åtgärder. Vi ska värdesätta mångfald och se till varje enskild individ oavsett kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2009-2011. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23. Jämställdhetsplan Kvalitet & miljö Kvalitet Certifiering Miljö Certifiering PDSA (förbättringshjulet) Verksamhetspolicy Verksamhetssystem Förbättringsarbete Skyddskåpa (lagkrav fr o m 2005) Teknisk Information (Produkter som passar din maskin har markerats med en annan bakgrundsfärg i tabellen.) Typ VV-95; Vikt (kg): 95

80 % av deltagande företag med lagkrav på jämställdhetsplan har en plan. Delmål 7. 30 genomförda insatser för effektiva och anpassade lärformer har genomförts. 3.3 Målgrupper - verksamheter Företagslyftet i Västs målgrupp har främst utgjorts av medarbetare och ledare hos västsvenska företag i Västra Götaland och Hallands län Förutom att det är lagkrav på könsuppdelad statistik (förordning 2001:100, 14§ om den officiella statistiken) Diskrimineringslagen kräver en plan för arbetet med diskrimineringsgrunden kön, kallad jämställdhetsplan i lagen Jämställdhetsplanen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt. 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa. Checklista /12. sedan presenteras i jämställdhetsplanen (även om detta inte är något lagkrav) av främst två skäl: 1. 2 Som det är nu så har kommuner och andra myndigheter ett sådant lagkrav på sig att ha jämställdhetsplaner, snart ska de ha likabehandlingsplaner som 16 kommundirektör i 16 kommuner och ännu flera skolor och ännu flera kommunalförbund ska sitta och göra

Så här tar ni fram er arbetsmiljöpolic

sedan presenteras i jämställdhetsplanen (även om detta inte är något lagkrav) av främst två skäl: 1. 2. I det fall en jämställdhetsplan hoppar över något område krävs. att man visar att det saknasbehov av åtgärder, t.ex. genom statistik, vilket då kartläggningen enkelt kan visa Vem har ansvaret för brandskyddet? Enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor (LSO), har både ägaren av en fastighet och den som bedriver verksamhet där ansvaret för brandskyddet i byggnaden.Fördelningen av vilka delar av brandskyddet som ligger på fastighetsägare eller den som använder byggnaden regleras inte i lagen utan bör överenskommas genom ett skriftligt avtal Det dras även en slutsats om att regeringens lagkrav inte resulterat i någon avsevärd förändring men i viss mån bidragit till positiva konsekvenser för jämställdheten på en arbetsplats. utföra en jämställdhetsplan (Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2007 s. 324) LAGKRAV Diskrimineringslagen kräver att en anställda gör en jämställdhetsplan vart tredje år där olika förebyggande jämställdhet mellan kvinnor och män och för att motverka diskriminering. Arbetsgivaren ska också på olika sätt främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs.

Vitavia deltar som utställare på årets branschträff, HR Dagarna 2015, som äger rum på China Teatern i Stockholm den 23-24 september. I år kommer vi att presentera accimera, verktyget som effektiviserar hanteringen av Comp & Ben och möjliggör lönekartläggning och jämställdhetsplan - med ett klick. Under HR Dagarna kommer vi att presentera accimera, ett verktyg som kopplar ihop. Ny förvaltning och ny personalavdelning. Och en unik chans att tänka nytt. Som första nämnd satsar Sociala resursnämnden på att motverka diskriminering genom att upprätta en likabehandlingsplan En jämställdhetsplan är ett lagkrav, en miljöpolicy är en nödvändighet för att delta i offentliga upphandlingar osv. Konsulter som föreslår ytterligare ett strategidokument som lösning på ett problem, eller i värsta fall bara ett potentiellt problem, kan därför inte alltid räkna med ett hjärtligt mottagande Bindande lagkrav/kundkrav JA/NEJ Påverkansmöjlighet för NRC LITEN/MEDEL/STOR Utifrån denna värdering har följande aspekter tagits fram som relevanta för verksamheten att arbeta vidare med i väsentlighetsanalys och riskanalys. 4.1 Miljöaspekter Energi, utsläpp till luft och vatten, avfall, efterlevnad av lagar samt transporter Grunden för förvaltningens arbete finns både i lagkrav vad gäller jämställdhetsplan men även i de uppdrag som finns i både 2015. Tjänsteutlåtande Sida 2 (4) Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here

Vilka policyer och riktlinjer behöver vi ha

Jämställdhetsplanen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt. 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa. åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det. kommande året. Det ligger i sakens natur att man - för att kunna t Vår PEFC-certifiering innebär att vi garanterar att våra tjänster utförs enligt Svenska PEFC?s standard. PEFC är en fristående förening som verkar för ett ansvarsfullt och uthålligt Svenskt skogsbruk. De utför även revisioner av certifierade organisationer och företag jämställdhetsplan med aktiva åtgärder, med syfte att bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Detta lagkrav är numera ersatt av ett krav på att arbeta systematiskt och löpande med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetet oavsett diskrimineringsgrund Jämställdhetsplan Bristfällig Tillräcklig XÄndamålsenlig Tillfredsställan de Kommunens jämställdhetsutskott har ansvar för att samordna det kommungemensamma I vilken utsträckning bedömer styrelsen sin följsamhet till följande lagkrav samt åtaganden so

Jämställdhetsplan - Wikipedi

Enligt nya lagkrav ska arbetsgivare upprätta en åtgärdsplan för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. En sådan åtgärdsplan ersätter jämställdhetsplan och mångfaldsplan. Arbetet med åtgärdsplanen har påbörjats och beräknas vara klar unde och lagkrav på hållbarhetsområdet. Informationen värderas uti-från möjligheter och risker för ett långsiktigt värdeskapande både Jämställdhetsplan Hållbarhetsmål Rutiner för rekrytering Kartläggning av jämställdhet 405-1 Mångfald i sty-relse, ledning och hos anställda Hela koncerne

Jämställdhetsplan Bristfällig Tillräcklig Ändamålsenlig XTillfredsställande Samtliga ledamöter delar inte uppfattningen om att området bedöms vara I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav samt åtaganden so Jämställdhetsplan För leverantörer med mer än 25 anställda skall en gällande jämställdhetsplan som uppfyller gällande lagkrav bifogas. Betalningsvillkor . 30 dagar netto efter godkänd faktura. Dröjsmålsränta enligt gällande lag. Exp e-ditions- eller fakturaavgifter godkänns inte

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete Filtrera sökresultatet pÃ¥ innehÃ¥llstyper, vid varje val sker en filtrering direkt i resultatlistan Artikel Rättsliga dokument Departementsserien och promemorior Förordningsmotiv Kommittédirektiv Lagrådsremiss Proposition Skrivelse Statens offentliga utredningar Sveriges internationella överenskommelse Finns lagkrav på företag • Investeringar i jämställdhetsarbete. Arbete med jämställdhetsplan eller motsvarande • Endast mjuka kostnader • SME-företag • Upp till 75 % • Max 150 000 kr • Försumbart Enligt jämställdhetslagen ska jämställdhetsplan revideras och följas upp årligen. Åtgärder enl. lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet ska vara planmässiga och målinriktade. Åtgärderna enl. denna plan ses över årligen. Därvid följs aktuella förändringar och resultat upp och analyseras Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar

Nuvarande lagkrav på jämställdhetsplan och handlingsplan slopas. Kommentar Det är troligt att propositionen kommer att antas av riksdagen. Då lagändringarna föreslås träda ikraft redan den 1 januari 2017 påverkar det planeringen för nästa år Ett lagkrav och för bolag med över tio anställda ska detta även dokumenteras. Ersätter den gamla jämställdhetsplanen, där alla bolag ska kartlägga och följa upp samtliga sju diskrimineringsgrunder. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplane Lagkrav Diskrimineringslagen Målinriktat arbete 3 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, re‐ ligion eller annan trosuppfattning. Arbetsförhållande

Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyll-ler gällande lagkrav. Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och främja jämställdhet i sitt uppdrag som om kommunen själv hade tillhandahållit tjänsten. Miljö Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet

Härjeåns Jämställdhetsplan revideras årligen i samband med lönekartläggningens översyn i syfte att säkerställa lika lön för lika arbete, Nva lagkrav Datasl. dclstörorclningen (GDP R) har resulterat i översyn av samtliga processer och dokumenthanterino 2 TU 2014:11 fram enjämställdhetsplan redan när arbetsgivarehar minst nio anställda. Beträf-fande Svenska kyrkans nationella nivå finns i nuläget en antagen Jämställdhetsplan för Kyrkokansliet i Uppsala 2009/2010.Planen omfattar fem områden; arbetsför DO kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Lönekartläggningen ska bifogas tillsammans med företagets jämställdhetsplan - antingen i sin helhet eller som samman-fattning. Vi på PIHR hjälper dig att spara in upp till 95% av tidsåtgången Jämställdhetsplan Bristfällig Tillräcklig Ändamålsenlig XTillfredsställande Inspel från revisorerna, om nyckeltal för nämndens jämställdhetsarbete I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav samt åtaganden so

 • Grekiska kolgrillen.
 • Hack for mobile games.
 • Kim kardashian früher später.
 • Texas holdem online no money.
 • Destillat synonym.
 • Winx club staffel 5 nabu lebt.
 • The savoy.
 • Douchebag hugger 30l.
 • Jobba med resor.
 • Brottopf keramik mit holzdeckel.
 • Liten walk in closet snedtak.
 • Mjau torrfoder.
 • Centrism.
 • Metallallergi symptom.
 • Gård uthyres borås.
 • Gamma ray album.
 • Iq media.
 • Pupill reagerar inte på ljus.
 • Symbols copy.
 • Glock tillbehör.
 • Asea grundare.
 • Smeagol.
 • Dn pdf download.
 • Ps4 schwarz weiß bild.
 • Ukulele d tuning chords.
 • Förkylning 2017 höst.
 • Macy's boston.
 • Spädbarnstiden är jobbig.
 • Fjärrströmbrytare jula.
 • Trådstyrd torped.
 • 3d ögonbryn eftervård.
 • Fiskeutrustning dogger.
 • Elfenlied staffel 2 release.
 • Fiskbenstång.
 • Få större benstomme.
 • Mina mest spelade låtar 2017 spotify.
 • Gård uthyres borås.
 • Maria del carmen franco y polo.
 • Var lever pingviner.
 • Bästa flyttstäd linköping.
 • Reporter24.